Domain - Tên miền

Domain - Tên miền là địa chỉ mà bạn phải nhớ để vào được website, nó như địa chỉ nhà của bạn